QAYNAQ İŞLƏRİNİN TEXNOLOGİYASI
Müəlliflər: Babashov Əlzaman, Məmmədova Zəhra
Nəşr ili: 2009
Qısa məlumat: Elmi-texniki tərəqqi şəraitində bu prosesi irəli aparan sahələrin – elmin, texnikanın və sənayenin inkişafına diqqət yetirmək lazımdır. Belə sahələrə aşağıdakıları daxil etmək olar: qaynaq və metalların kəsilməsi. Bu sahələr istehsalatda texniki tərəqqini təyin edən əsas amillərdən biridir və bütün bu nailiyyətlər müəssisələrin işinə müsbət təsir edir. Elektrik, qaz qaynağı texnologiyası intensiv surətdə inkişaf etməkdə olan və böyük pers­pektivlərə malik, özünəməxsus mürəkkəbliyi ilə seçilən ixtisaslardan biridir. Hazırlanan bu dərslik 9 fəsil və 54 paraqrafdan ibarətdir.
 
Mündəricat

Fəsil 1. Qaynağın inkişafı tarixi, növləri, birləşmələri və tikişləri, qaynaq qövsü, əl-qövs qaynaq texnikası
   Qaynağın inkişafı tarixi
   Əl-qövs qaynağı üçün avadanlıqlar və onlara xidmət edilməsi qaydaları
   Qaynaq qövsü
   Qövs qaynağı üçün elektrodlar

Fəsil 2. Əl-qövs qaynağının texnikası
   Metal səthin qaynaq üçün hazırlanması, elektrodun hərəkət etdirilmə texnikası
   Müxtəlif uzunluqda tikişlərin qaynaq edilməsi
   Tikiş yuvarlağının (kökünün) qaynaq edilməsi
   Nazik təbəqə poladın qaynaq edilməsi

Fəsil 3. Qaz qaynağında istifadə edilən materiallar və aparatlar
   Qaz qaynağında istifadə edilən qazlar, ərimə materialı və flüslə
   Qaynaq qorelkaları
   Qaynaq zamanı yaranan deformasiya və gərginliklər
   Metal ərintilərin mexaniki xassələri, onların ərintilərinin dartılmaya sınanması
   Qaynaq alovu
   Qaz qaynağının texnologiyası
   Oksigenlə kəsmədə tətbiq edilən aparatlar
   Oksigen-flüs kəsməsi
   Hava-qövs kəsməsi. Plazma-qövs kəsməsi. Sualtı qövs kəsməsi

Fəsil 4. Fe-C tərkibli ərintilərin, əlvan metalların və onların ərintilərinin qaynağı
   §18. Polad, onun növləri, qaynaqlanma qabiliyyəti
   §19. Çuqunun qaynaq edilməsi
   §20. Çuqunun qızdırılmadan qaynaq edılməsi
   §21. Çuqunun qabaqcadan qızdırılmaqla qaynağı. Çuqunun qaz qaynağı
   §22. Çuqunun bürünc lehimlə aşağı temperaturlu lehim qaynaq edilməsi 62
   §23. Əlvan metalların və onların ərintilərinin qaynaq edilməsi
   §24. Bərk ərintilərdən üstəritmə

Əl-qövs qaynağının yüksək məhsuldar üsulları
   §25. Əsas metalın ərimə dərinliyini artırmaqla qaynaq
   §26. Batırılmış qövslə qaynaq
   §27. Vanna üsulu ilə qaynaq
   §28. Yatıq və maili elektrodlarla qaynaq
   §29. Flüs altında qaynaq texnologiyası

Qaynaq qövsünün qidalandırma mənbələri
   §30. Qidalandırma mənbələrinə verilən tələblər. Qidalandırma mənbələrinin iş rejimi
   §31. Dəyişən cərəyanla qaynaq etmək üçün aparatlar. I, II qrup transformatorları
   §32. Qaynaq transformatorunun paralel qoşulması
   §33. Sabit cərəyanla qaynaq etmək üçün tətbiq olunan çeviricilər
   §34. Qaynaq çeviricilərinin paralel qoşulması və onlara xidmət qaydası

Fəsil 7. Qoruyucu qazlarda qövs qaynağının avadanlığı və texnologiyası
   §35. Qoruyucu qazlarda qaynağın mahiyyəti
   §36. Qoruyucu qazlarda qaynağın metallurgiyası
   §37. Karbon qazı mühitində qaynaqlama
   §38. Karbon qazı mühitində qaynaqlamada tətbiq edilən materiallar
   §39. Karbon qazı mühitində qaynaq texnologiyası
   §40. Karbon qazında elektrik pərçimi ilə qaynaq

Fəsil 8. Təsirsiz qazlar mühitində qaynaq
   §41. Təsirsiz qazlar mühitində qaynaq üsulu
   §42. İnert qazlarda qaynaq
   §43. İmpuls-qövs, plazma qaynağı texnologiyası

Fəsil 9. Bəzi növ konstruksiyaların qaynaq edilmə xüsusiyyəti
   §44. Boruların qaynaq edilməsi
   §45. Qab və rezervuarların qaynaq edilməsi
   §46. Qaynaq tikişlərinin nöqsanları və onların yoxlanılması
   §47. Nəzarətin növbəliyi
   §48. Qaynaq tikişlərinin yoxlanma üsulları
   §49. Tikiş sıxlığının yoxlanılması
   §50. Tikişlərin işıqlandırılması üsulu
   §51. Maqnit üsulu
   §52. Əməyin təşkili və qaynaq işlərinin normallaşdırılması
   §53. Qaynaq və kəsmə zamanı təhlükəsizlik texnikası
   §54. Qaz qaynağı və kəsmə prosesində təhlükəsizlik texnikası
   Sual və tapşırıqlar
   İstifadə edilmiş ədəbiyyat
 
 

Idarəetmə paneli

İstifadəçi adı:
Şifrə:
Şəxsi kod:

Şifrəni unutmusuz?

Statistika

İstifadəçilər 19104
Məktəblər 6
Qruplar 4
Kitablar 13
Materiallar 56
Testlər 405
İmtahanlar 11
Dərslər 6

Faydalı resurslar

 
ILK-10 Azeri Website Directory
 
 
 
 

Copyright © BakıNəşr 2010. Bütün müəlliflik hüquqları qorunur.