Elektrik-ölçü cihazları
Müəlliflər: Şahin Əliyev
Nəşr ili: 2011
Qısa məlumat: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bu dərslik, hazırda sənayedə, kənd təsərrüfatında, nəqliyyatda və o cümlədən gündəlik hayatımızda rast gəldiyimiz elektrik-ölçü cihazlarının istifadə qaydalarından, onların təmiri və tətbiq sahələrindən bəhs edir.
 
Mündəricat

I FƏSİL
   1.1. ELEKTRİK-ÖLÇÜ CİHAZLARININ TƏSNİFATI
   1.2. ELEKTRİK-ÖLÇMƏ NÖVLƏRİ VƏ METODLARI
   1.3. ÖLÇMƏ XƏTALARI. ELEKTRİK-ÖLÇÜ CİHAZLARININ DƏQİQLİK SİNFİ
   1.4. ELEKTROMEXANİKİ ÇEVİRİCİLƏR HAQQINDA QISA MƏLUMAT

II FƏSİL
   2.1. MAQNİT-ELEKTRİKÖLÇMƏ MEXANİZMLƏRİ
   2.2. ELEKTROMAQNİT ÖLÇMƏ MEXANİZMLƏ
   2.3. ELEKTRODİNAMİKİ ÖLÇMƏ MEXANİZMLƏRİ
   2.4. FERRODİNAMİK ÖLÇMƏ MEXANİZMLƏRİ
   2.5. ELEKTROSTATİK ÖLÇMƏ MEXANİZMLƏRİ
   2.6. İNDUKSİYA ÖLÇMƏ MEXANİZMLƏRİ
   2.7. CİHAZLAR ÜÇÜN ŞKALALAR

III FƏSİL
   3.1. ELEKTRİK DÖVRƏSİNDƏ CƏRƏYANIN ÖLÇÜLMƏSİ
   3.2. ELEKTRİK DÖVRƏSİNDƏ GƏRGİNLİYİN ÖLÇÜLMƏSİ
   3.3. MÜQAVİMƏTİN ÖLÇÜLMƏSİ
   3.4. UNİVERSAL ELEKTRİK-ÖLÇÜ CİHAZI – AVOMETR
   3.5. LAQOMETRLƏR
   3.6. ELEKTRİK DÖVRƏSİNİN GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMƏSİ
   3.7. ELEKTRİK ENERJİSİ SƏRFİNİN ÖLÇÜLMƏSİ
   3.8. GÜC ƏMSALI VƏ DƏYİŞƏN CƏRƏYAN TEZLİYİNİN ÖLÇÜLMƏSİ
   3.9. İNDUKTİVLİYİN VƏ TUTUMUN ÖLÇÜLMƏSİ
   3.10. TEMPERATURUN ÖLÇÜLMƏSİ

IV FƏSİL
   4.1. ÖLÇÜ ÇEVİRİCİLƏRİ
   4.2. ÖLÇÜ ÇEVİRİCİLƏRİNİN XARAKTERİSTİKALARI
   4.3. YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ QURĞULARDA ÖLÇMƏLƏR
   4.4. ELEKTRON ÖLÇÜ CİHAZLARI
   4.5. ELEKTRON VATTMETRLƏR VƏ SAYĞACLAR
   4.6. OSİLLOQRAF
   4.7. RƏQƏMLİ ÖLÇÜ CİHAZLARI
   4.8. ELEKTRİK-ÖLÇÜ CİHAZLARININ YOXLANILMASI VƏ TƏMİRİ
   Proqram
   Ədəbiyyat
 
 

Idarəetmə paneli

İstifadəçi adı:
Şifrə:
Şəxsi kod:

Şifrəni unutmusuz?

Statistika

İstifadəçilər 19476
Məktəblər 6
Qruplar 4
Kitablar 13
Materiallar 56
Testlər 405
İmtahanlar 11
Dərslər 6

Faydalı resurslar

 
ILK-10 Azeri Website Directory
 
 
 
 

Copyright © BakıNəşr 2010. Bütün müəlliflik hüquqları qorunur.