Avtomobil cilingəri
Müəlliflər: Əbdüləzim Səmədov
Nəşr ili: 2011
Qısa məlumat: "Şərq-Qərb" Nəşriyyat evində nəşr edilən "Avtomobil çilingəri" dərsliyi ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin şagird və müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslikdə avtomobil haqqında ümumi məlumat, avtomobillərin tipləri, avtomobil mühərriklərinin vəzifələri, karbüratorun quruluşu və işlənməsi, alışdırma sistemi və s. məlumatlar verilir. Dərslik avtomobil həvəskarları, elektriklər, motorçular və avtomobilin istehsalı, istismarı və təmiri sahəsində çalışan digər peşə sahibləri üçün də maraqlı ola bilər.
 
Mündəricat

I Fəsil
   1.1. Avtomobil nəqliyyatının növləri
   1.2. Əsas qrup mexanizmlərin əlaqəsi və birinin digərlərinə təsiri

II Fəsil
   2.1. Mühərrik, transmissiya, hərəkət hissəsi və idarəetmə mexanizmləri
   2.2. Əsas baza avtomobillərinin texniki göstəriciləri.
   2.3. Avtomobil mühərriklərinin vəzifələri. Birsilindrli dördtaktlı mühərrikin sxemi
   2.4. Birsilindrli dördtaktlı mühərrikdə çarxqolu-sürgüqolu mexanizmin quruluşu, vəzifəsi və işləmə prinsipi
   2.5. Porşenin “ölü nöqtəsi”, yanma kamerasının həcmi, silindrin işçi və tam həcmi. Sıxma dərəcəsi
   2.6. Qazpaylama mexanizminin quruluşu və işləmə prinsipi.
   2.7. Dördtaktlı karbürator və dizel mühərriklərinin işçi tsikli.
   2.8. Nazimçarxın vəzifəsi. Birsıralı və ikisıralı nümunələrin sxemi. Mühərriklərin indikator və effektiv gücü
   2.9. Karbürator və dizel mühərriklərində çarxqolu-sürgüqolu mexanizminin quruluşunun vəzifəsi və materialları
   2.10. Silindrlər bloku və silindrlər başlığı
   2.11. İçliklər və porşenlər
   2.12. Porşen üzükləri və porşen barmaqları
   2.13. Sürgüqolu və dirsəkli val
   2.14. Yastıqlar və nazimçarx
   2.15. Yağ karteri. Kipləşdirici və yağ karterinin əksetdiricisinin quruluşu
   2.16. Mühərrikin çərçivəyə bərkidilməsi
   2.17. Qazpaylama mexanizmin quruluş sxemi və işi
   2.18. Aşağı vəziyyətli klapanlar, paylayıcı val və yırğalanan itələyicilər
   2.19. Yuxarı vəziyyətli klapanlar, paylayıcı val və sürgüqollar
   2.20. Qazpaylama mexanizminin əsas hissələrinin materialları
   2.21. İstiqamətləndirici içlik, yay, itələyici, ling və sürgüqolu materialları
   2.22. Dirsəkli valın qazpaylama valı arasında fırlanmanın əlaqələndirilməsi. Klapanlarda ara boşluğunun əhəmiyyəti
   2.23. Qazpaylama fazası. Klapanların açılıb-bağlanmasının qabaqlama və gecikməsi
   2.24. Qazpaylama mexanizmində əmələ gələn nasazlıqlar
   2.25. Birsıralı dörd və altı silindrli və V-şəkilli mühərrikin iş qaydası. Bu mühərriklərdə işçi tsiklin axması
   2.26. Mühərrikin istilik rejimi. Mühərrikin soyudulmasının əhəmiyyəti
   2.27. Mühərrikin soyutma növləri və soyutma mayesi
   2.28. V-şəkilli və birsıralı mühərriklərdə maye ilə soyutmanın quruluşu və növləri

III Fəsil
   3.1. Soyutma sistemində əmələ gələn nasazlıqlar
   3.2. Su nasosu, termostat, ventilyator və elektromaqnit muftalı ventilyator
   3.3. Radiator, radiator qapağı, jalüz, supaylayıcı borular və buraxma kranları
   3.4. Qızdırıcıların işi, vəzifəsi və quruluşu

IV Fəsil
   4.1. Mühərrikdə sürtünən səthlərin yağlanma zəruriliyi. Mühərrikin az və artıq yağlama ilə işləməsinin nəticələri
   4.2. Yağın düzgün seçilməsinin əhəmiyyəti
   4.3. Sürtünən hissələrə yağın verilmə üsulları
   4.4. Mühərrikdə yağın təmizlənməsinin zəruriliyi. Mərkəzdənqaçan (sentrifuqa) süzgəclərlə yağın təmizlənməsi üsulları
   4.5. Yağlama sistemi cihazlarının quruluşu və işi

V Fəsil
   5.1. Qidalandırma sistemi cihazları
   5.2. Karbüratorun quruluşu və işləməsi
   5.3. Sadə karbüratorların nöqsanları, müasir karbüratorların qarşısında qoyulan tələblər
   5.4. Soyuq mühərrikin işəsalma sistemi
   5.5. Dizel mühərriklərində qidalandırma sistemi cihazlarının vəzifəsi, yerləşdirilməsi və qarşılıqlı təsiri
   5.6. Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosunun quruluşu və işi
   5.7. Qapalı tipli forsunkalar
   5.8. Yanacaq nasosunun mühərrikə qoyulması. Yanacağın tozlanmasını qablayan muftanın quruluşu, vəzifəsi və işi
   5.9. Mühərrikin dirsəkli valında dövrlər nizamlayıcısının qoyulmasının zəruriliyi
   5.10. Yanacaq vuran nasosun, yanacaq süzgəclərinin, hava süzgəclərinin, bakların və yanacaq borularının quruluşu və işi
   5.11. Sıxılmış və maye qaz üçün qazbalonu qurğuların sxemi
   5.12. Cihazların vəzifəsi və avtomobilə bərkidilməsi

VI Fəsil
   6.1. Avtomobilin elektrik avadanlığı
   6.2. Yarımkeçirici cihazlar
   6.3. Akkumulyatorun quruluşu və iş prinsipi
   6.4. Akkumulyatorun gərginliy
   6.5. Akkumulyator batareyalarında əsas nasazlıqlar və texniki xidmət
   6.6. Akkumulyator batareyalarına texniki qulluq zamanı görülən əsas işlər
   6.7. Generator və nizamlayıcı rele
   6.8. Generatorların qısa texniki xarakteristikası
   6.9. Generatorun və nizamlayıcı relenin nasazlıqları
   6.10. Gərginlik relesi
   6.11. Cərəyan şiddətini məhdudlaşdırıcı rele
   6.12. Əks-cərəyan relesi
   6.13. Dəyişən cərəyan generatorları
   6.14. Tranzistorlu nizamlayıcı rele
   6.15. Generatorlarda və relelərdə baş verən nasazlıqlar
   6.16. Alışdırma sistemi
   6.17. Kondensatorun, alışdırma şamlarının, alışdırma açarının quruluşu və iş prinsipi
   6.18. Kondensator
   6.19. İşəsalma sistemində baş verən nasazlıqlar

VII Fəsil
   7.1. Transmissiyada olan hissələrdə əmələ gələn nasazlıqlar İlişmə muftasında əmələ gələn nasazlıqlar
   7.2. Ötürücülər qutusunda və paylayıcı qutuda əmələ gələn nasazlıqlar
   7.3. Kardan ötürücüsündə əmələ gələn nasazlıqlar
   7.4. Baş ötürücüdə və diferensialda əmələ gələn nasazlıqlar
   7.5. Hərəkət hissələrində əmələ gələn nasazlıqlar

VIII Fəsil
   8.1. İdarə sükanında əmələ gələn nasazlıqlar

IX Fəsil
   9.1. Avtomobil şinləri
   9.2. Şinlərin vaxtından qabaq yeyilməsinin səbəbləri
   9.3. Şinlərin vəziyyəti və onların yığılması
   9.4. Şinlərin yürüş norması və onların qeydiyyatı
   9.5. Şinlərin yığılması və sökülməsi
   9.6. Avtomobil şinlərinin nasazlığı
   9.7. Avtomobil şinlərinə texniki qulluq zamanı görülən əsas işlər

X Fəsil
   10.1. Avtomobillərin əsaslı təmirə qəbulu
   10.2. Avtomobilin aqreqatlara və hissələrə sökülməsi

XI Fəsil
   11.1. Avtomobildə işıqlandırma və işıq cihazları
   11.2. İşıq cihazları və siqnalizasiya lampalarının seçilməsi və markirovkası
   11.3. İşıq cihazlarının nasazlıqları
   11.4. İşıq cihazlarına texniki qulluq zamanı görülən əsas işlər
   11.5. Elektrik avadanlığı
   11.6. İşıq sistemində əmələ gələn nasazlıqlar

XII Fəsil
   12.1. Hərəkət vasitələrinin əsas iş göstəriciləri
   Dünya avtomobil istehsalı sənayesində qəbul edilən və ingilis dilində olan bəzi işarələr
 
 

Idarəetmə paneli

İstifadəçi adı:
Şifrə:
Şəxsi kod:

Şifrəni unutmusuz?

Statistika

İstifadəçilər 19476
Məktəblər 6
Qruplar 4
Kitablar 13
Materiallar 56
Testlər 405
İmtahanlar 11
Dərslər 6

Faydalı resurslar

 
ILK-10 Azeri Website Directory
 
 
 
 

Copyright © BakıNəşr 2010. Bütün müəlliflik hüquqları qorunur.