Xalçaçılıq texnologiyası
Müəlliflər: Səidə Səlimzadə, Əlisəfa Nuriyev
Nəşr ili: 2011
Qısa məlumat: Dərslik "Xalçaçı peşəsi üzrə xüsusi texnologiyalar" proqramı əsasında hazırlanmış və xalçaçılıq sənəti sahəsində ilk peşə-ilk ixtisas təhsili alanlar və istehsalatda çalışanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
Mündəricat

I Fəsil.
   §1. Yerli sənaye üçün xalçaçılığın əhəmiyyəti
   §2. Şagirdlərin estetik tərbiyəsində tətbiqi-dekorativ incəsənətin rolu
   §3. Məhsulun keyfiyyətinin sosial, elmi-texniki və iqtisadi əhəmiyyəti
   §4. Əmək və texnoloji intizam
   §5. Əmək kollektivi və intizam
   §6. Müəssisədə xalçaçının iş yeri

II Fəsil. Əmək gigiyenası, istehsal sanitariyası və zədələnmələrin qarşısının alınma tədbirləri
   §1. Şagirdlərin şəxsi gigiyenası və sağlamlığı
   §2. İstehsalat sanitariyası və zədələnmələrin qarşısının alınma tədbirləri
   §3. İnsanların normal əmək və məişət şəraitinin yaradılmasına dövlət qayğısı
   §4. Yeniyetmə əməyinin mühafizəsi və dövlət qayğısı
   §5. Peşə xəstəlikləri
   §6. Göz zədələnmələri və göz xəstəlikləri
   §7. Elektrik zədələnmələri və ondan qorunma tədbirləri
   §8. Fərdi paket, onun təyinatı və istifadə qaydaları
   §9. Yoluxucu infeksion və soyuqdəymə xəstəlikləri
   §10. İnfeksion xəstəliklərin profilaktikası
   §11. Orqanizmin möhkəmləndirilməsi
   §12. İş yerinin işıqlandırılması və təhlükəsizlik texnikasının t əşkili

III Fəsil. Xalçaçılıq haqqında ümumi məlumat, onların təsnifatı
   §1. Xalçaların növləri
   §2. Xovlu və xovsuz xalçaların növ etibarilə təsnifatı

IV Fəsil. Xalça dəzgahları
   Xalça dəzgahları

V Fəsil. Xalça istehsalında istifadə edilən alətlər
   §1. Alətlər

IV Fəsil. Texniki hazırlıq işləri
   §1. Dəzgah hissələrinin yoxlanılması
   §2. Arğac, arğackeçirmə işi

VII Fəsil. Xovsuz xalça məmulatları
   §1. Palaz, kilim, cecim, sumax və s. xovsuz məmulatların toxunma üsulları

VIII Fəsil. Xalçaçılığın texnoloji xüsusiyyətləri
   §1. Toxunuşunun mürəkkəbliyinə görə xovlu və xovsuz xalçaların texnoloji xüsusiyyətləri
   §2. Xalçaçılıqda ölçü alətləri
   §3. Xalça və xalça məmulatlarının ölçülməsi
   §4. Xalçaların çəkisi
   §5. Yun, ipək və sintetik materialların xüsusiyyə
   §6. İlmələr və xalçanın sıxlığı
   §7. Texniki hazırlıq, ceşninin hazırlanması
   §8. Ərişçəkmə
   §9. Kücügötürmə
   §10. Nöqsanlar və onların aradan qaldırması yolları
   §11. Dəhnə və dəhnədöymə
   §12. Xalçanın toxunma mərhələsi
   §13. Çeşni ilə iş və ya bədii tərtibat

IX Fəsil. Biryarımlıq xalça ilməsinin salınması
   §1. Xalçaçılıqda ornamentlər
   §2. İlməvurma üsulu

X Fəsil. İki üzlü xovsuz xalça məmulatlarının toxunması
   §1. İkiqat xalça ilməsinin salınması
   §2. Spiral ilməsalma
   §3. Sumaxın toxunma xüsusiyyəti (tək cərgə)
   §4. Sumax zəncirinin toxunması (cüt cərgə)
   §5. Hesablı və hesabsız ikitərəfli saya xalçaların toxunması
   §6. Hesablı saya xalçaların şaquli dəzgahda toxunması
   §7. Xovsuz ikitərəfli xalçalarda rəngli arğacın atılması
   §8. Xalçaçıların novator üsulları
   §9. Qarmağın köməyilə ikiqat xov ilməsinin toxunması üsulu
   §10. Qarmağın köməyi ilə ikiqat xov ilməsinin salınması
   §11. İkitərəfli xalçaların toxunmasında müxtəlif rəngli arğacların birləşdirilməsi üsulu

XI Fəsil. Xovun qırxılması və pardaqlanması
   §1. Səhvlərin düzəldilməsi və onların qarşısı alma yolları
   §2. Xalça materiallarının tərkibi

XII Fəsil. Xalça məmulatlarının nöqsanları
   §1. Xalçaların qüsurları və onların qarşısının alınma yolları
   §2. Xovlu xalçaların qüsurları
   §3. Əl ilə xalça toxuma və xalça məmulatlarının keyfiyyətli qəbuluna qoyulan əsas tələblər
   §4. Əl ilə toxunan xalçaların analizi və təşkili
   §5. Xalça kənarlarının işlənmə texnologiyası
   §6. Tematik süjetli xalçaların toxunması
   §7. Rəngli arğacların ərişlərlə ilmələnməklə hamar xalçaların toxunması
   §8. Qüsurların əsas səbəbləri və onların aradan qaldırılması

XIII Fəsil. Boyaq bitkilərinin yığılması
   §1. Hazırlanması və qurudulması
   §2. Bitkilərdən boyaq maddələrinin alınması
   §3. Bitkilərin qaynama temperaturu
   §4. Tünd-göy boyaq maddəsi (indiqo)
   §5. Heyvan mənşəli boyaq – koşenil (qırmız böcəyi)
   § 6. Süni (sintetik) boyaqlar (alizarin)

XIV Fəsil. Boyama işlərinin aparılması
   §1. Yun ipliklərin boyanması üçün boyaq maddələri
   §2. Boyaq bitkiləri
   §3. Boyama üçün işlədilən su
   §4. İpliyin yuyulması
   §5. Yun ipliyin ağardılması
   §6. Bitki boyaqlarda (indiqodan başqa) boyama
   §7. Çoxişlənən rənglərə boyama qaydası
   §8. Boyaq bitkiləri ilə boyanmış iplik nümunələrindən albom hazırlanması

XV Fəsil. Standartlaşma
   § 1. Standartlaşma və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət
   AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏL XALÇASI STANDARTI

XVI Fəsil. İş yerinin attestasiyası
   §1. İstehsalat briqadalarının təşkili prinsipləri, onların təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri
   §2. İstehsalat briqadalarında məktəblilərin əməyinin ödənilməsi
   §3. Əmək intizamının möhkəmləndirilməsi və iş vaxtının qiymətləndirilməsi
   ƏDƏBİYYAT
 
 

Idarəetmə paneli

İstifadəçi adı:
Şifrə:
Şəxsi kod:

Şifrəni unutmusuz?

Statistika

İstifadəçilər 19476
Məktəblər 6
Qruplar 4
Kitablar 13
Materiallar 56
Testlər 405
İmtahanlar 11
Dərslər 6

Faydalı resurslar

 
ILK-10 Azeri Website Directory
 
 
 
 

Copyright © BakıNəşr 2010. Bütün müəlliflik hüquqları qorunur.