Çertyojun oxunması
Müəlliflər: Svetlana Həbibova
Nəşr ili: 2011
Qısa məlumat: Rəsmxət - öyrənilməsi lazımlı bir fənndir. Texniki peşə məktəbini bitirmiş hər bir fəhlə-inşaatçı çertyojların tərtib edilməsi və onların qaydaya salınması üsullarını bilməlidir, öz ixtisasına dair çertyojları və eskizləri yerinə yetirməyi, həmçinin çertyojları, konstruktiv və texnoloji sxemləri sərbəst oxumağı bacarmalıdır.
 
Mündəricat

Birinci bölmə. Çertyojların qaydaya salınması və həndəsi qurmalar
   Giriş

Çertyojların qaydaya salınması və həndəsi qurmalar
   §1. Çertyojların tərtibinə və qaydaya salınmasına dair dövlət standartları
   §2. Konstruktor sənədləri
   §3. Çertyojların formatları, əsas yazı
   §4. Çertyojların miqyasları
   §5. Çertyojun xətləri
   §6. Çertyojlarda şriftlər və yazılar
   §7. Çertyojlarda ölçülərin qoyulması

II FƏSİL. TƏTBİQİ HƏNDƏSİ QURMALAR
   Tətbiqi həndəsi fiqurlar
   §8. Perpendikulyarların qurulması, parçaların və bucaqların bölünməsi, xətlərin qoşulması, pərgar və lekal əyrilərinin qurulması
   §9. Düzgün çoxbucaqlıların qurulması
   § 10. Çevrəyə toxunanların qurulması
   §11. Xətlərin qoşulması
   §12. Pərgar əyri xətləri
   §13. Lekal əyri xətləri

İkinci bölmə. Proyeksiya rəsmxəti və rəsm
   Proyeksiya rəsmxəti və rəsm

III FƏSİL. AKSONOMETRİK PROYEKSİYALAR
   §14. Mərkəzi və paralel proyeksiyalama
   § 15. Perspektiv, aksonometrik təsvirlər, çertyoj
   §16. Aksonometrik proyeksiyaların növləri
   §17. Düzbucaqlı aksonometrik proyeksiyalar.
   §18. Çəpbucaqlı aksonometrik proyeksiyalar

IV FƏSİL. TEXNİKİ RƏSM
   §19. Texniki rəsmin xüsusiyyətləri
   §20. Müstəvi fiqurların çəkilməsi
   §21. Həndəsi cisimlərin çəkilməsi
   §22. İşıq-kölgə və kölgələrin ştrixlənməsi
   §23. İstehsalat detallarının və inşaat konstruksiyaları qovşaqlarının şəklinin çəkilməsi

V FƏSİL. NATURADAN RƏSM VƏ ÇERTYOJLARIN RƏNGLƏNMƏSİ
   Naturadan rəsm və çertyojların rənglənməsi
   §24. Perspektiv haqqında qısa məlumat
   §25. Naturadan rəsm çəkilməsi
   § 26. Çertyojların tuşla və müxtəlif boyalarla rənglənməsi

VI FƏSİL. DÜZBUCAQLI PROYEKSİYALAR
   §27. İki və üç proyeksiya müstəvisinə düzbucaqlı proyeksiyalama
   §28. Çoxüzlülərin və onların səthində nöqtələrin proyeksiyaları
   §29. Fırlanma cisimlərinin və onların səthindəki nöqtələrin proyeksiyaları
   §30. Həndəsi cisimlərin səthlərinin açılışları
   §31. Həndəsi cisimlərin müstəvi ilə kəsişməsi və kəsiklərin natural ölçülərinin təyini
   §32. Həndəsi cisimlərin səthlərinin qarşılıqlı kəsişməsi

VII FƏSIL. ÇERTYOJLARDA GÖRÜNÜŞLƏR, KƏSİKLƏR VƏ KƏSİMLƏR
   Çertyojlarda görünüşlər, kəsiklər və kəsimlər
   §33. Çertyojlarda təsvirlərin yerləşdirilməsi
   §34. Kəsiklər və kəsimlər
   §35. Kəsiklərdə və görünüşlərdə materialların qrafiki işarələri

ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ. MAŞINQAYIRMA RƏSMXƏTİNİN ƏSASLARI
   Maşınqayırma rəsmxətinin əsasları

VIII FƏSİL. MAŞINQAYIRMA ÇERTYOJLARI HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT
   §36. Məmulatın və konstruktor sənədlərinin növləri
   §37. Maşınqayırma çertyojlarında şərtiliklər və sadələşdirmələr
   §38. Detalların birləşmələri
   §39. Yivli birləşmələr
   §40. Sökülməyən birləşmələr
   §41. Dişli ötürmələrin təsviri

IX FƏSİL. DETALLARIN ÇERTYOJLARI VƏ ESKİZLƏRİ
   Detalların çertyojları və eskizləri
   §42. Detalın iş çertyojunun tərtib edilməsi
   §43. Çertyojlarda ölçülərin və hüdud meyletmələrinin göstərilməsi
   §44. Səthlərin kələ-kötürlüyünün işarə edilməsi
   §45. Detalların eskizlərinin yerinə yetirilməsi

X FƏSİL. YIĞMA ÇERTYOJLARI VƏ SXEMLƏRİ
   § 46. Yığma çertyojlarının tərtibi və qaydaya salınması
   § 47. Yığma çertyojunun oxunması və detallara ayrılması
   § 48. Kinematik sxemlər haqqında ümumi məlumat
 
 

Idarəetmə paneli

İstifadəçi adı:
Şifrə:
Şəxsi kod:

Şifrəni unutmusuz?

Statistika

İstifadəçilər 19476
Məktəblər 6
Qruplar 4
Kitablar 13
Materiallar 56
Testlər 405
İmtahanlar 11
Dərslər 6

Faydalı resurslar

 
ILK-10 Azeri Website Directory
 
 
 
 

Copyright © BakıNəşr 2010. Bütün müəlliflik hüquqları qorunur.